Ban đại diện  cha mẹ học sinh của trường gồm 3 thành viên:
1.	Ông : Hoàng Anh  Ngọc – Hội trưởng
2.	Bà : Nguyễn Thị Viên – Hội phó 
3.	Ông: Nguyễn Đình Bắc – Hội phó