Nhà trường có 245 học sinh chia  ra 4 độ tuổi 
-	Nhóm nhà trẻ : 2 nhóm lớp- 45 học sinh- 5 giáo viên 
-	 Khối 3 tuổi : 3 lớp – 56 học sinh -  6 giáo viên
-	 Khối 4 tuổi : 3 lớp – 78 học sinh – 6 giáo viên
-	 Khối 5 tuổi : 2 lớp – 66 học sinh- 4 giáo viên